SALASSAPITOSOPIMUS


Ilmoittautumalla ottamaan työn vastaan Asiakas-palvelut.comissa teet samalla sopimuksen seuraavan yrityksen kanssa:

OPTIMA CUSTOMER SERVICES LTD , yksityinen yritys, joka on yhtiötyypiltään rajavastuuyhtiö, perustettu Bulgarian lakien mukaan, ja jonka toimiston osoite on APT. 7, FL. 4, 3 STEFAN VERKOVICH ST., PLOVDIV 4000, BULGARIA, rekisteröity Bulgarian kauppakamariin numerolla 204743327 (“Optima”),

freelancerina (“Freelancer”).

Edellä mainittuihin viitataan myös termillä/termeillä “ Osapuoli” ja/tai “Osapuolet”’,

JA TÄTEN:

ILMOITTAVAT SOPIVANSA SEURAAVAA:

Näihin palveluihin liittyen Optima (“Tarjoaja”) antaa luottamuksellista tietoa (kuten alla on määritelty) Freelancerille (“ Vastaanottaja”). Tässä yhteydessä Osapuolet sopivat seuraavaa:

(1) “Luottamukselliset tiedot” sisältää seuraavat: (i) tämän sopimuksen olemassaolo ja sisältö sekä Tarjoajan ja Vastaanottajan välisten, kaupallisia palveluita koskevien kokousten tai muun viestinnän olemassaolo ja sisältö ja (ii) kaikki mahdolliset, kaikenlaiset tiedot, jotka saatetaan Vastaanottajan tai Asiaan liittyvien henkilöiden (kuten alla on määritelty) saataville kaupallisten palveluiden puitteissa, riippumatta siitä, tapahtuuko tämä suullisesti vai kirjallisesti, levyllä vai sähköisesti, vai perustuen käynteihin liiketiloissa, ja kaikilla mahdollisilla tavoilla, joilla tällaista tietoa voidaan varastoida ja tallentaa. Tässä sopimuksessa viittaukset “ Asiaan liittyviin henkilöihin” ovat viittauksia yritykseen, henkilöön tai tahoon, joka suoraan tai välillisesti, riippumatta muista tai yhdessä muiden kanssa, valvoo tai hallitsee kyseistä yritystä tai jota kyseinen yritys valvoo tai hallitsee. Viittaukset “ Asiaan liittyviin henkilöihin” tässä sopimuksessa ovat viittauksia johonkin yritykseen, sen Asiaan liittyviin henkilöihin, kyseisen yrityksen johtajiin, työntekijöihin, taloudellisiin ja muihin neuvonantajiin, edustajiin, pankkiireihin ja konsultteihin milloin tahansa sinä aikana, kun tämä sopimus on täysimääräisesti voimassa.

(2) Luottamukselliset tiedot eivät käsitä tietoja jotka (i) mistä tahansa syystä ovat olleet julkisia tai jotka on julkistettu muulla tavoin kuin Vastaanottajan tai tämän Asiaan kuuluvan henkilön toimesta tämän laiminlyötyä tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden noudattamisen, tai jotka (ii) Vastaanottaja saa joltakin muulta henkilöltä kuin Tarjoajalta tai tämän neuvonantajilta, sillä ehdolla että tätä asiaankuuluvaa henkilöä ei ole kielletty julkistamasta tätä tietoa sopimukseen liittyvän tai muun velvoitteen nojalla Tarjoajan tai jonkin muun Osapuolen suhteen, ja jonka (iii) Vastaanottaja on saanut haltuunsa tai kehittänyt itsenäisesti eikä ole jättänyt täyttämättä tähän sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

(3) Vastaanottaja (i) noudattaa ehdotonta luottamuksellisuutta Luottamuksellisten tietojen suhteen, (ii) huolehtii siitä, että Luottamukselliset tiedot suojataan huolellisesti, (iii) Luottamuksellisia tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mainittujen kaupallisten palvelujen yhteydessä, (iv) ei julkista Luottamuksellisia tietoja kenellekään muulle tai keskustele niistä kenenkään muun kanssa kuin sen Asiaan liittyvien henkilöiden kanssa ja tekee näin ainoastaan siinä määrin kuin kyseinen Liikeasia vaatii.

(4) Vastaanottaja ilmoittaa jokaiselle henkilölle, jonka saataville Luottamukselliset tiedot annetaan, kaikista tämän sopimuksen mukaisista Vastaanottajan velvoitteista, ja Vastaanottaja huolehtii siitä, että nämä henkilöt noudattavat mainittuja velvollisuuksia aivan kuin he olisivat tämän sopimuksen osapuolena. Vastaanottaja ei saa paljastaa Luottamuksellisia tietoja muille henkilöille kuin sen Asiaan kuuluville henkilöille, paitsi niissä tapauksissa, joissa on Tarjoajalta etukäteen saatu kirjallinen suostumus.

(5) Jos Vastaanottajan on paljastettava Luottamuksellisia tietoja minkä tahansa lainsäädännön tai sääntöjen vuoksi, valvontaviranomaisen tai arvopaperipörssin sääntöjen vuoksi tai juridisen, hallinto- tai sääntelyviranomaisen määräyksestä, silloin Vastaanottajan on (siinä määrin kun laillisesti on sallittua) (i) ilmoitettava Tarjoajalle kaikista julkistamiseen liittyvistä seikoista ja olosuhteista ja mitä tietoa on paljastettava, (ii) ryhdyttävä keskustelemaan Tarjoajan kanssa mahdollisista toimenpiteistä, joilla voidaan estää julkistaminen tai rajoittaa sitä, ja ryhtyä sellaisiin Tarjoajan haluamiin toimiin kohtuuden rajoissa, (iii) hankittava turvatakuu luottamuksellisuuden suhteen siltä taholta, joka haluaa julkistamista, (iv) pyrittävä parhaansa mukaan olemaan paljastamatta Tarjoajan henkilöllisyyttä, ja (v) sovittava julkistettavan tiedon muodosta etukäteen Tarjoajan kanssa, jos julkistaminen tehdään julkisen lausunnon muodossa.

(6) Jos lain mukaan Vastaanottajalla ei ole lupaa ilmoittaa Tarjoajalle etukäteen ennen kuin Luottamuksellista tietoa julkistetaan tämän sopimuksen kohdan 5 mukaisesti, silloin Vastaanottaja (siinä laajuudessa kuin laillisesti on sallittua) ilmoittaa Tarjoajalle välittömästi julkistamisen jälkeen kaikista julkistamiseen liittyvistä seikoista ja tiedosta, jota on julkistettu.

(7) Tarjoajan pyynnöstä Vastaanottaja (i) palauttaa kaikki Tarjoajan Luottamuksellista tietoa sisältävät alkuperäiset ja kopioidut asiakirjat tai tuhoaa ne (paitsi Luottamuksellisista tiedoista johdetut analyysit, tutkimukset, yhteenvedot ja muut aineistot), (ii) tuhoaa kaikki alkuperäiset ja kopioidut asiakirjat, jotka sisältävät Luottamuksellisista tiedoista johdettuja analyyseja, tutkimuksia, yhteenvetoja ja muita aineistoja, ja (iii) tuhoaa pysyvästi kaikki Luottamukselliset tiedot (kun mahdollista) kaikilta mahdollisilta tietokoneilta, levykkeiltä tai muilta laitteilta, joille Luottamuksellisia tietoja on varastoitu.

(8) Tässä sopimuksessa esitetyt sopimusehdot pysyvät kaikilta osin voimassa toistaiseksi.

(9) Siinä tapauksessa että Vastaanottaja rikkoo mitä tahansa tämän sopimuksen velvoitetta, Vastaanottajasta tulee välittömästi, ilman mitään lisätoimenpidettä tai -muodollisuutta, velvollinen maksamaan Tarjoajalle välittömästi maksettavaksi erääntyvän EUR 25,000,- (kaksikymmentäviisituhatta EUROA) suuruisen rangaistusseuraamuksen jokaisesta tällaisesta rikkomuksesta, ja enintään EUR 100,000,- (satatuhatta EUROA) rangaistusseuraamuksen ja EUR 2000,- (kaksi tuhatta EUROA) suuruisen uhkasakon jokaiselta päivältä, jonka tällainen rikkomus jatkuu, ilman että Tarjoajan olisi osoitettava todisteita mistään menetyksestä tai vahingosta, ja ilman että tällä olisi vaikutusta Tarjoajan oikeuteen lisäksi vaatia vahingonkorvausta, jos vahingonkorvaukselle on perusteet.

(10) Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti yhteisellä suostumuksella.

(11) Mikäli tämän sopimuksen jokin sopimusehto olisi pätemätön tai sellainen, että sitä ei voida panna täytäntöön, tämä ei vaikuta tämän sopimuksen minkään muun sopimusehdon pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tällainen pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton sopimusehto korvataan toisella tai sen katsotaan olevan korvattu toisella sopimusehdolla, jonka katsotaan olevan pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen ja jonka tulkinta parhaiten soveltuu kyseisen pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman sopimusehdon merkityksen tulkintaan.

(12) Tätä sopimusta sovelletaan Suomen lain mukaan ja mahdolliset tähän sopimukseen liittyvät riidat saatetaan jonkin Helsingissä sijaitsevan toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.